Strona SP 40 w Gdyni
Dzisiaj jest


monitoring pozycji
	
"Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan 
 pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)."

Definicja zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

Nasza szkoła od wielu lat promuje zasadę zdrowego stylu życia podejmując liczne działania z zakresu 
edukacji zdrowotnej, prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna 
stanowi ważny element kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Propagujemy tę zasadę poprzez 
uczestnictwo w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Do współpracy
zapraszamy rodziców i lokalnych przedstawicielami służby zdrowia. Działania, w których uczestniczymy są
spójne z siecią szkół promujących zdrowie. 

Nasza szkoła rozpoczęła starania o przyjęcie do ogólnopolskiej sieci Szkół 
Promujących Zdrowie. Program ten polega na realizacji poszczególnych celów 
w codziennym życiu.
Głównymi zagadnieniami obejmuje:
 
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności
 lokalnej
• zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom
 i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów
• umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz
 wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości
• zapewnianie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki
• włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem
 aktywizujących metod nauczania
• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy
 własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego
• włączenie do działań szkoły służby zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej

Cała społeczność zarówno szkolna jak i lokalna musi ze sobą ściśle współpracować,
aby osiągnąć cel jakim jest otrzymanie Certyfikatu i tytułu
„Szkoła Promująca Zdrowie”

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku.
W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację
projektu: „Szkoła Promująca Zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących
Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju została szerzona idea szkół 
promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów
stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa
Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.
Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów
rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.
Naszym podstawowym zadaniem jest przedstawienie naszych działań w zakresie edukacji prozdrowotnej. 
Po okresie przygotowawczym będziemy ubiegać się o przyjęcie nas do sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Kolejnym etapem będzie realizacja kolejnych działań konsekwentnie z rozpowszechnieniem ich
na środowisko lokalne.

Standardy szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:
1. pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję
  szkoły promującej zdrowie.
2. zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności 
   lokalnej
  - skuteczności i długofalowości działań
3. prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości 
  i skuteczności.
4. tworzy klimat społeczny sprzyjający:
5. satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej
  wartości u uczniów i pracowników,
6. zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
7. uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób
  ze społeczności lokalnej
8. tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu
  uczniów i pracowników.


  

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA - "JAK ŻYĆ ZDROWO?"

kliknij, aby zobaczyć więcej duzych zdjęć Komiks opracowany na podstawie Europejskiego kodeksu walki z rakiem w formie przewodnika, który ma pomóc czytelnikom w odpowiedzi na pytanie, co robić, by nie zachorować.

Spotkania w ramach projektu edukacyjnego

Natura 2000 - Pozytywna Insiracja 12 listopada 2014 r. uczniowie kilku klas IV- VI spotkali się z edukatorem regionalnym Panią Eweliną Kurach na prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną w ramach projektu edukacyjnego NATURA 2000- POZYTYWNA INSPIRACJA, którego organizatorem była p. Małgorzata Makiła. Projekt realizowany jest z ramienia Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa. Uczniowie mieli możliwość poznania bliżej jednej z wielu form ochrony przyrody w naszym kraju. Ja i mój uśmiech 24 marca w klasach czwartych odbyło się spotkanie profilaktyczne w ramach programu Twój piękny uśmiech. O higienie jamy ustnej , sposobie czyszczenia zębów, próchnicy i znaczeniu fluoryzacji w profilaktyce dentystycznej mówiła pani Anna Mielusz - pielęgniarka szkolna. Inicjatorką tematu ,,Ja i mój uśmiech” w ramach programu była pani Małgorzata Makiła- koordynator SzPZ. Spotkanie zakończyło się rozwiązywaniem krzyżówki nawiązującej do omawianego tematu. Światowy Dzień Zdrowia – Od smutku do nadziei W naszej szkole obchodzono Światowy Dzień Zdrowia, który w tym roku dotyczył choroby zwanej depresją. Uczniowie klas 4-6 mieli możliwość zapoznania się z objawami, przebiegiem i konsekwencjami choroby, która czasami dotyka całych rodzin. Choroby cywilizacyjne, a do takich zaliczana jest depresja występują u różnych osób bez względu na wiek czy status społeczny. Spotkanie przerodziło się w dyskusje. Odbyło się w ramach współpracy pani psycholog Mileny Żmijewskiej i pani Małgorzaty Makiła. Na koniec spotkania wśród uczniów została przeprowadzona ankieta.

ŻYJ ZDROWO! Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia i aktywności fizycznej wśród klas piątych

Konkurs w klas piątych odbył się w dwóch etapach: 1. Wiedzy o zdrowym sposobie życia – to liczne pytania i zadania (także praktyczne), jakie miały wykonać zespoły z poszczególnych klas. Uczniowie w rywalizacji zespołowej wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań. Wiele uśmiechu i radości sprawiły dzieciom zadania praktyczne • nadmuchiwanie balonu – i zadanie z tym związane –dlaczego tak ważna dla zdrowia jest pojemność naszych płuc? • ubijanie białka trzepaczką Wyniki konkursu wśród klas piątych w pierwszym etapie: I miejsce zajął zespół z klasy V a w składzie: Julia Donafeld, Jagoda Treppa, Aleksandra Filc, Jadwiga Kucharska II miejsce zespół z klasy V b III miejsce klasa V d 2. Zawody w dwa ognie klas V odbyły się dnia 06.06.2017r., na boisku szkolnym. Wyniki I miejsce klasa VB II miejsce klasa VD III miejsce klasa VC IV miejsce klasa VA Rozgrywkom towarzyszył doping kolegów i koleżanek z poszczególnych klas.