Nr ogłoszenia Data
595994-N2020 z dnia 12.10.2020 r. Gdynia, 12.10.2020 r.
Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 40 przy
ul. Rozewskiej w Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu nr 595994-N2020 z dnia 12.10.2020 r. (cały dokument)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa budowlana (rysunki)
Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa budowlana
Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiOR
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar
Załączniki nr 4 - 7 do SIWZ (wersja edytowalna)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy
W odpowiedzi na pismo datowane na 27.02.2020, które otrzymaliśmy 20.10.2020 przesyłam odpowiedź dotyczącą parametrów i opisu przedmiotu zamówienia tj. przebudowy boiska do piłki oraz budowy bieżni do skoku w dal na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni
Załącznik do odpowiedzi
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Załącznik - Oświadczenie
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego przebudowy boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni Gdynia,
30. 11. 2020 r.
566803-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. Gdynia, 28.06.2019 r.
Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1
Ogłoszenie o zamówieniu nr 566803-N2019 z dnia 28.06.2019 r.
SIWZ + załączniki nr 1-7 (PDF)
SIWZ + załączniki nr 1 -7 (wersja edytowalna .DOCX)
Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja remontowa
Załącznik nr 8 do SIWZ - załącznik do dokumentacji remontowej
Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORf
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.07.2019 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
558346-N-2019 z dnia 2019-06-07 r. Gdynia, 7.06.2019 r.
Remont sal zajęć, holi, klatek chodowych i innych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
przy ul. Gospodarskiej 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
SIWZ + załączniki nr 1-7 (PDF)
SIWZ + załączniki nr 1 -7 (wersja edytowalna .DOCX)
Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa oraz STWiOR
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót
Załącznik nr 10 - Projekt umowy